Alle wetenschappelijke onderzoeken van het Digital Inclusion Lab op een rij

Digitale geletterdheid omzeilen: Tactieken van gemarginaliseerde burgers voor participatie en inclusie in digitale samenlevingen

Onlangs is het onderzoek door Alexander Smit, Joëlle Swart en Marcel Broersma, naar de tactieken van laaggeletterden om digitaal participeren, gepubliceerd in het tijdschrift New Media & Society. Klik hier voor meer informatie.

‘Eng, maar leuk’: Hoe Kinderen Digitaal Risicovol Spel Verkennen

Onlangs is het boek 'Children's Media Yearbook 2023' verschenen. In dit boek hebben onderzoekers Denise Mensonides, dr. Anna Van Cauwenberge en prof. dr. Marcel Broersma een hoofdstuk gepubliceerd over hoe kinderen spelenderwijs digitale risico's verkennen.
digital inclusion article

Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof

Recente publicatie van het artikel 'Digitale inclusie van laaggeletterde burgers: het problematiseren van de sequentiële benadering binnen de digitale kloof'. Het artikel richt zich op hedendaagse modellen van digitale inclusie en de digitale kloof, en problematiseert deze in relatie tot alledaagse digitale praktijken van laaggeletterde Nederlandse burgers.

Digitale geletterdheid in de bibliotheek: Bevordering van digitale inclusie en participatie

Dit rapport presenteert de conclusies van het onderzoeksproject ‘Digitale geletterdheid in de bibliotheek’. Doel van deze pilot was om inzicht te verkrijgen in: a) vanuit de burger: de verwachtingen van digitaal laaggeletterden van digitale hulp in de bibliotheek en hoe deze zich verhouden tot de verwachtingen van bibliotheekmedewerkers en -organisaties; b) vanuit de bibliotheek: mogelijke barrières die participatie van digitaal laaggeletterden in deze activiteiten verhinderen en hoe bibliotheken deelname aan deze programma’s verder kunnen vergroten.

Proeftuin Digitale Inclusie Groningen

Dit rapport doet verslag van bevindingen in de proeftuin Digitale Inclusie die in 2019-2021 in Groningen is uitgevoerd. Binnen deze proeftuin is samengewerkt tussen de Rijkuniversiteit Groningen, de gemeente Groningen, het Alfa College en de Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG). We verkennen in dit rapport vier werkpakketten, waarbij aandacht besteed wordt aan een onderzoeksframework voor digitale geletterdheid en inclusie, de ontwikkeling van digitale geletterdheid binnen het gezin en in de opvoeding en de vraag centraal welke factoren het ontwikkelen van digitale geletterdheid binnen formeel en informeel onderwijs bevorderen dan wel belemmeren.

Recente publicaties